Milí priatelia, podporovatelia a partneri,

blíži sa termín platenia daní a s ním aj možnosť poskytnúť podporu nášmu združeniu a teda hradu podporu vo forme 2% z daní. Prostriedky, ktoré každoročne z 2% získavame, tvoria podstatnú časť rozpočtu. Vaša pomoc v tomto smere je preto pre združenie nesmierne dôležitá.

O aké prostriedky ide?

Každý subjekt – daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie vykázal kladný základ dane, je povinný zaplatiť štátu daň z príjmu. V prípade, že sa daňovník rozhodne podporiť nejakú verejnoprospešnú činnosť (napr. šport, kultúra a pod.), daňový úrad pošle 2% zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. V prípade, že si daňovník nevyberie žiadneho prijímateľa, peniaze zostanú v štátnom rozpočte.

Kto nám môže prispieť?

O svojich 2% z daní môže rozhodnúť každý, kto platí daň. Ide o fyzické osoby (zamestnanci, živnostníci, slobodné povolania, umelci a pod.) a právnické osoby – firmy.

Postup a termíny

Zamestnanci

Zamestnanci väčšinou nepodávajú daňové priznanie sami, ale podáva ho za nich zamestnávateľ prostredníctvom tzv. ročného zúčtovania preddavkov na daň. Postup je nasledovný: do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ (väčšinou je táto požiadavka uvedená na samotnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania), na základe údajov uvedených v tlačive „Potvrdenie o zaplatení dane“ vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, (suma 2% zo zaplatenej dane sa vypočíta ako (daň x 0,02) a výsledok sa zaokrúhli na celé centy nadol), k vyplnenému vyhláseniu priložte potvrdenie o zaplatení dane a odošlite do 30.4. na adresu miestne príslušného daňového úradu.

Pre väčšinu z Vás to bude:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava  

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami

Ak si vypĺňate daňové priznanie sami, vyplňte v ňom aj kolónky určené na poukázanie 2% z dane vybranému prijímateľovi. Budete potrebovať vyplniť najmä sumu zodpovedajúcu 2% z dane a údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete nižšie na tejto stránke. Daňové priznanie podajte a daň zaplaťte v lehote na podanie daňového priznania.

Právnické osoby – firmy

Na rozdiel od fyzických osôb smú firmy poukázať oprávneným prijímateľom iba 1% zo zaplatenej dane. Toto sa mení v prípade, že firma v termíne na podanie daňového priznania darovala sumu vo výške aspoň 0,5% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel daňovníkovi, ktorý nie je založený na podnikanie. V tomto prípade môže aj firma poukázať prijímateľovi 2% z dane.

Poznámka: výšku zaplatenej dane, ktorú združeniu poukážete, sa združenie nedozvie.

Údaje o prijímateľovi

Názov prijímateľa:               Občianske združenie Hrad Uhrovec

Adresa:                                 Stavbárska 24, 82107 Bratislava II-Vrakuňa

Právna forma:                      Občianske združenie

IČO:                                       42415101

IBAN :                                   SK6252000000000016042352 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)

 

Predvyplnený vzor vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

TLAČIVO NA STIAHNUTIE - nový vzor pre 2019

(Tlačivo je interaktívne, dá sa priamo vyplniť pred vytlačením)

Nadacny fond Telekom